+45 50 95 28 90 olebirkj@hotmail.com
Introduktion

I Danmark laver vi vores drikkevand af grundvand.

Grundvandet dannes, når regn siver ned gennem jorden. Dybt nede kan vandet danne underjordiske søer og floder, som kaldes grundvands-magasiner. Det er her, vi henter 99 % af vores drikkevand.

Vandet pumpes op af jorden, behandles på et vandværk og sendes derefter gennem vandrørene ud til forbrugerne.

En vandforsyning fungerer på samme måde som en fabrik, der producerer varer: den indhenter råvarer, behandler råvarerne, sætter det færdige produkt på lager – og leverer det færdige produkt til kunderne, når de har brug for det.

Når det drejer sig om vandforsyning, pumper vi råvaren grundvand op af jorden og behandler det, så det bliver til drikkevand.

Vandet kommer på lager i vandbeholdere/-tårne og leveres til kunderne via forsyningsledninger (vandrør).

Grundvandet pumpes op fra mange forskellige boringer rundt omkring i landskabet.

Det oppumpede grundvand ledes gennem vandrør fra boringen ind til et vandværk.

På vandværket luftes vandet på en iltningstrappe eller ved gennemblæsning med luft. Det får bl.a. jern og mangan i vandet til at danne små ”fnug”, så vandet bliver lidt grumset.

Det iltede vand ledes derefter igennem et sandfilter, som fjerner fnuggene, så vandet bliver klart og rent.

Herefter pumpes vandet op store beholdere eller vandtårne. De ligger typisk højt oppe, så tyngdekraften hjælper med at sætte tryk på vandet, når det skal ud til forbrugerne.

Vandledninger, der er gravet ned i jorden, sørger for, at vandet kan komme helt hjem til forbrugerne.

Vandindvinding

I Danmark er 99% af det vand, vi bruger, hentet op fra undergrunden ved hjælp af boringer.

Boringerne er rør, som går dybt ned i jorden – ned til grundvandsmagasinerne, hvorfra vandet pumpes op og ind til vandværket.

Når en ny boring skal laves, bruger man specielle maskiner, der kan bore de mange meter ned i jorden. Undervejs opsamles prøver af jorden, så man kan se hvilke jordlag, man borer ned igennem.

Når borehullet er færdigt, afslutter man med et lille hus, som skal beskytte boringen.

Borehuset kan se ud på mange måder, bl.a. som vist på billedet. Her kan du se en elektriker, som er ved at tilslutte de kabler, der gør det muligt at fjernstyre boringen inde fra vandværket.

Bemærk også, at der ikke er et åbent hul ned til grundvandet, men at det er et lukket rør, der kommer op af jorden.

De nederste meter af røret i jorden fungerer som et filter. Filteret tillader vandet at komme ind i røret og ind til pumpen, men sandet, som omgiver røret, kommer ikke ind. Derfor kommer der ikke sand med op, når man pumper vand op fra undergrunden.

Selve pumpen sidder inde i røret – næsten lige så dybt nede som filteret.Når boringen er i drift, bliver grundvandet automatisk sendt hen til vandværket, når der er behov for at lave nyt drikkevand.

Der kan høre fra 1 – 20 boringer til et vandværk. Det afhænger af, hvor mange mennesker, der skal have vand fra vandværket, og hvor meget vand, vandværket skal levere.

På GEUS’ hjemmeside kan du få et overblik over alle boringer i Danmark og se vandanalyser for hvert enkelt boring: http://www.geus.dk/DK/data-maps/jupiter/Sider/data-dk.aspx.

Vandbehandling

På vandværket bliver grundvandet behandlet, inden det kommer ud til forbrugerne. Det er for at fjerne de stoffer, som vi ikke ønsker i drikkevandet.

Vand er nemlig ikke bare vand. Ud over H2O indeholder grundvandet en række andre stoffer, som kommer fra de mineraler og jordtyper, vandet er løbet igennem på vej hen til boringen.

På vandværket fjerner man typisk stoffer som jern, mangan, svovlbrinte og metan.
Vandet behandles med to simple processer på vandværket: iltning og filtrering.

Iltningen fjerner gasser som metan og svovlbrinte, der nærmest bliver slået ud af vandet. Ilten får samtidig jern og mangan i vandet til at samle sig til partikler, som bagefter let kan fjernes i filteret. Endelig giver ilten vandet en bedre smag.

Vandet kan iltes på to måder:
Den ene måde er en iltningstrappe, hvor vandet løbet ned over nogle trappetrin, så vandet bliver blandet med luft, når det løber ned over trappetrinnene (vist på fotoet).

Den anden måde er at blæse luft op gennem vandet ved hjælp af luftdyser i et bassin.

Når vandet er iltet, lader man det løbe gennem et filter for at fjerne jern og mangan.

Filteret består af et tykt lag sand, opbygget af sandkorn af en bestemt størrelse. Når vandet løber gennem sandet, bliver jern og mangan siddende på sandkornene og fjernes derved fra vandet.

Her ses et filter i drift. Den røde farve, man kan se på siderne af filteret, er jern (okker).

Når vandet er blevet behandlet på vandværket skal det pumpes fra vandværket og ud til forbrugerne.

Her ses nogle store pumper, som pumper vand fra vandværkets vandbeholder og ud til husene.

Drift af vandværk

Vandværkerne styres gennem avancerede computerprogrammer, som kaldes SRO-anlæg. SRO står for Styring, Regulering og Overvågning.

Det betyder, at vandværket kan producere drikkevand automatisk efter behov, så du som forbruger altid får leveret godt vand, når du har brug for det.

SRO-anlægget er også med til at justere de enkelte processer i vandbehandlingen, så det fungerer optimalt.

Vandværkerne skal sikre, at drikkevandet er sundt og rent.

For at holde øje med vandkvaliteten tages der jævnligt prøver af vandet. Prøverne tages forskellige steder i systemet: Boringer – vandværk – vandbeholdere – vandrør – udvalgte huse.

Der er krav til, hvor tit man skal tage prøver af vandet. Jo større vandværk, jo flere prøver skal der tages. Der er derfor stor forskel på, hvor tit der bliver taget vandprøver. Det kan være lige fra nogle gange om året til flere gange om måneden.

Når vandprøverne er taget, sendes de til et laboratorium. Her bliver vandet grundigt testet for mange forskellige kemiske stoffer og for bakterier.

Nogle stoffer må slet ikke være i vandet, mens andre stoffer gerne må være der – bare de er under en bestemt grænseværdi. En grænseværdi er et mål for, hvor meget af stoffet, der maksimalt må være i en liter vand.

Kravene er beskrevet i Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, der kan læses her på www.retsinformation.dk.

Små og store vandværker

I Danmark er der ca. 3000 større vandværker og ca. 70.000 private brønde eller boringer.

De 70.000 private brønde og boringer bruges først og fremmest af industrien og til vanding i landbrug og gartneri (erhvervsvanding).

Alle disse har en tilladelse til at indvinde vand, som de har fået fra kommunen eller staten.

Oppumpningen af grundvand bliver fordelt ud på meget af Danmarks areal.

Det kaldes en decentral vandforsyning. Det vil sige, at mange vandværker indvinder vand på et stort areal.

Fordelen ved decentral vandindvinding er, at boringerne ligger spredt. Derfor er vandforsyningen ikke så sårbar over for forurening eller begrænsninger i mængden af grundvand, som hvis alle boringer lå tæt samlet og hentede vand fra det samme sted.

Som nævnt er der mange, der indvinder vand. Vandværkerne er meget forskellige i størrelse.

I storbyer som København, Aarhus, Odense osv. er der store vandværker, som ofte er kommunalt ejede.

I Danmark er der også tradition for mange mindre vandværker, som drives af lokalt engagerede mennesker. Sådanne private vandværker ejes af de forbrugere, der får vand fra dem.

En privat brønd eller boring indvinder vand til et enkelt eller en gruppe af huse.

Vand fra private brønde og boringer bruges som drikkevand i huse, som ligger ude på landet og ikke er koblet på små eller større vandværker.

Vandet kan også bruges til industri som markvanding, gartnerier, kølevand på fabrikker mv.

I Danmark er der ca. 70.000 private brønde eller boringer.

Billederne viser en mark med en brønd. Når dækslet tages af, er det tydeligt at se vandet i brønden.

Ved brønde kan man se vandet, men ved boringer er der lukket af foroven, og de er dybere.

Fra vandværk til vandhane

Når vandet er blevet behandlet på vandværket, skal det sendes ud til forbrugerne. Det sker gennem rør, der er gravet ned i jorden.

Undervejs bliver vandet opbevaret i beholdere, hvor det ligger klar til at komme ud til forbrugerne, når de har brug for det.

Vandrørene, som transporterer vandet fra vandværket og hjem til dig kan være af forskellige slags materialer og størrelser. Alle nye rør er lavet af plastic (PE), men flere gamle rør i jorden er af andre materialer som fx støbejern eller eternit.

Når vandrørene graves ned i jorden, skal de ligge i frostfri dybde. Derefter bliver de dækket til med jord. Når der graves på åben mark, er det uproblematisk at udgrave til forsyningsledninger. Men hvis det er i byen, skal der tages hensyn til asfalt, brosten og trafik. Derudover skal man tage hensyn til alle de andre ting i jorden såsom kloakledninger, telefonledninger, elkabler osv.

Vandrørene er ofte koblet sammen med vandtårn og højdebeholdere, der fungerer som et vandlager.

Det er nødvendigt med vandlageret, da der er store udsving i vandforbruget over et døgn – fx er der stort forbrug om morgenen, når folk går i bad, mens forbruget er meget lille om natten.

På det store billede ser du et vandtårn, og på det lille billede ser du en højdebeholder. Både vandtårnet og beholderen fungerer også som trykskaber, så der er tryk nok på vandet, der kommer ud af din vandhane.

Når du eller din familie åbner for vandhanen, kommer vandet ud med en vis fart. Hvor hurtigt vandet kommer ud, afhænger af, hvor meget tryk, der er på vandet.

Det er tyngdekraften, der skaber vandtrykket, når der er en højdeforskel mellem vandet i vandtårnet og din vandhane. Når højdeforskellen er stor, er der stort tryk på vandet, og når højdeforskellen er lille, er der lille tryk på vandet.

Er trykket for lille, kommer der næsten ikke noget vand ud af vandhanen, og er trykket for stort, kan installationerne i huset gå i stykker. For at sikre det rette vandtryk inddeler vandforsyningen det område, som de forsyner med vand, i trykzoner. På kortet ses et eksempel på, hvordan Århus-området er inddelt i trykzoner.

Når vandet kommer ind i dit hus eller din lejlighed, løber det gennem en vandmåler ligesom den, du kan se på billedet.

Den måler, hvor meget vand du bruger, og dermed hvor meget du skal betale på din vandregning. Vandmåleren sidder typisk i bryggerset i et skab eller i en kælder. Efter måleren bliver vandet fordelt rundt i dit hus/lejlighed – lige klar til at bruge.

Drikkevand i resten af verden

Figuren viser, hvor forskellige lande henter drikkevand fra. Danmark er unik, fordi vi har så meget grundvand, at det dækker næsten hele vores vandforsyning.

De steder i verden, hvor der ikke er nok grundvand – eller hvor grundvandet ikke er rent – må man bruge overfladevand fra fx søer eller floder. Det gør man bl.a. i Norge og Sverige.

Overfladevandet skal renses for bakterier, virus, dyr og planter, inden det kan drikkes. Det kaldes en udvidet eller avanceret vandbehandling – modsat den simple vandbehandling, som foretages med grundvandet i Danmark.

På steder, hvor det er særligt svært at skaffe vand, må man bruge afsaltet havvand.

Teknikkerne for afsaltning af havvand og avanceret rensning er blevet billigere og nemmere at håndtere – men det er stadig en stor udfordring for mange u-lande.